دعای قدم 3 ، در کلاس معتادان گمنام NA

به نظر می آید که راحت تر می توانیم طبیعت مخرب اراده شخصی خود را تشخیص دهیم و نیاز به سپردن آن را درک نماییم ، قسمت مشکل تر درک نیاز به سپردن زندگی و فرآیند تسلیم کردن آن است.

0
دعای-قدم-سوم-معتادان-گمنام-NA
دعای-قدم-سوم-معتادان-گمنام-NA

ما برای رعایت کل قوانین معتادین گمنام دعای قدم سوم را داخل وب سایت قرار دادیم . بلکه وب سایت پس کوچه یک وب سایت قوی در زمنیه ترک اعیتاد شود

دعای قدم سوم معتادان گمنام:

اراده و زندگی ام را به تو می سپارم ، مرا در بهبودیم راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه زندگی کنم .

ترتیبی که ما از آن طریق آماده می شویم تا اراده و زندگی مان را به خداوندی که خود درک می کنیم تسلیم کنیم ، بسیار مهم است . اکثر ما در می یابیم ترتیبی که در قدم سوم مطرح شده را حفظ می کنیم : اول اراده خود را به او سپرده ایم و بعد کم کم در طول مدت زندگی مان را.

به نظر می آید که راحت تر می توانیم طبیعت مخرب اراده شخصی خود را تشخیص دهیم و نیاز به سپردن آن را درک نماییم ، قسمت مشکل تر درک نیاز به سپردن زندگی و فرآیند تسلیم کردن آن است.

برای اینکه راحت تر بتوانیم به نیروی برتر خود اجازه دهیم تا مراقب زندگی مان باشد ، نیاز داریم تا اعتماد خود را بسط و توسعه دهیم . ممکن است برای سپردن اعتیادمان مشکلی نداشته باشیم ، اما بخواهیم کنترل باقی زندگی مان را در دست خود نگه داریم .

جهت سپردن اراده و زندگی مان به نیروی برتر ما باید یک رشته کارها را انجام دهیم . اکثر ما دریافته ایم که بهتر است بطور مداوم این تصمیم را رسما تجدید کنیم .

ممکن است که بخواهیم از این جمله کتاب پایه که می گوید (( اراده و زندگی ام را به تو می سپارم مرا در بهبودی ام راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه زندگی کنم )) استفاده کنیم.

این جمله می تواند خلاصه درک خیلی از ما از مفهوم قدم سوم باشد. اگر چه ما بطور حتم آزادیم که لغات خاص خود را استفاده کنیم یا راه دیگری جهت اقدام انتخاب کنیم .

اکثر ما اعتقاد داریم هر روزی که از مصرف پرهیز می کنیم ، یا پیشنهاد راهنمای مان را می پذیریم ، در واقع جهت به عمل در آوردن تصمیم خود برای سپردن اراده و زندگی مان به نیروی برتر اقدام کرده ایم .

برگرفته شده از کتاب راهنمای کارکرد قدم صفحه ۵۴ و ۵۵ . این کتاب به زودی داخل وب سایت پس کوچه قرار میگیرد در بخش کتاب

کپی شده از سایت :  nairan1.org

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید